Błędno Nądnia - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Zegar

Wyszukiwarka

O Nądni

Pierwsza wzmianka o wsi Nądnia pochodzi z 1311 r. Jednakże historia wsi sięga znacznie bardziej odległych czasów tzn. osady datowanej na V - VIII w., której ślady odkryto na północny zachód od wsi.

Nazwa wsi przechodziła wiele przeobrażeń, z których znane są:

  • 1329 r. Nansen
  • 1335 r. Nandne
  • 1403 r. Nandno
  • 1420 r. Nyando
  • 1424 r. Nyundna
  • 1452 r. Nyądna
  • 1510 r. Nadnenye
  • 1530 r. Nądnye

 

Wieś należała do rodziny Watów, a w końcu XV w. znalazła się w składzie dóbr zbąszyńskich. Przynależność do dóbr zbąszyńskich wiąże się z zachowaniem wzmianek na temat wsi Nądnia. Przykładem może być dokument z 1787 r., według którego właściciel dóbr zbąszyńskich Abraham Zbąski – sędzia generalny Wielkopolski i właściciel Zbąszynia w 1423 r. nabył jezioro zbąszyńskie od Piotra, Jana i Mikołaja Watów z Nądni. Z tego samego roku pochodzi wzmianka o tym jak właściciel dóbr zbąszyńskich zezwolił jednemu z mieszkańców Nądni wybudować własną chałupkę w nagrodę za pracowitość. Treść tego dokumentu brzmi następująco:

"Edward Garczyński z Garczyna, kasztelan rozpierski, kawaler Orderu Si. / św. / Stanisława, Pan dziedziczny Nowej Wsi, Nądni, Perzyn, Gmin Holenderskich y ynszych włości, Zbąszynia zaś miasta, Strzyżewa, Nowego Dworu, Przyprostyni y przyległości podług praw swoich Posiedziciel. Gdy ta nietrwałość czynności ludzkiej na świecie, że nie ugruntowana na piśmie lub innymi wyrazami, zwykła ją potomność w niepamięć zagrzebywać. Dlatego ja chcąc Sukcesrom moim / następcom / uświadomić, daję ten Przywilej pracowitemu Mateuszowi Mokrońskiemu, który sobie wystawił chałupkę w Nądni przy Cegielni y Stodółke własnym nakładem, ta więc, jak iemu, tak y Sukcesorom jego ma służyć czasy wiecznymi, y wolno mu ją sprzedać, dać, darować, zamieniać y jak w najlepszy obrócić pożytek. Co dla tym większey uwgi y waloru przy herbowej Pieczęci przyciśnięciu własną podpisuję ręką / pieczęć i podpis Edwarda Garczyńskiego /".

Inna wzmianka z 1549 r. mówi o napaści na strażnika komory celnej ze Zbąszynia, Jakuba Barczewskiego, który w czasie pełnienia służby na Bolewinach został napadnięty i pobity przez kilku ludzi. Wśród zbójów znajdował się mieszkaniec Nądni, Jan Żmuda.

Kolejnym doniosłym wydarzeniem historii Nądni było założenie w 1841 roku pierwszej szkoły w Nądni. Natomiast w 1875 r. wybudowano nowy budynek dla szkoły. W tymże roku Królewska Rejencja nakazała udzielić nauki religii w języku niemieckim. Na początku XX w., kiedy powszechne stały się strajki szkolne, również w Nądni dzieci zbuntowały się przeciwko władzy pruskiej. Wybuchł strajk, który trwał od 22 października 1906 r. do 14 czerwca 1907 r. Dzieci, które kończyły wówczas naukę i brały udział w strajku, musiały uczęszczać do szkoły 3 miesiące dłużej.
W 1885r. wieś była jeszcze podzielona na: wieś Nądnię i domy należące do kolei marchijsko - poznańskiej. Całość liczyła 65 dymów z 428 mieszkańcami - 63 ewangelików, 365 katolików, 103 analfabetów.

W 1899 r. w Nądni powstał dom gminny dla ubogich.

Tragiczne wydarzenia w historii Nądni to epidemia dyfterii (zwanej inaczej błonnicą), na którą zmarło 9 dzieci, natomiast w 1900 r. miał miejsce pożar, który zniszczył 8 gospodarstw.

W Nądni rok 1919, podobnie jak w całej Wielkopolsce, upłynął pod znakiem Powstania Wielkopolskiego. W czasie walk Nądnia początkowo znajdowała się w rękach polskich. W pierwszym ataku na Zbąszyń, który miał miejsce w nocy z 4 na 5 stycznia, wojska powstańcze kompanii opalenickiej przechodziły przez wieś. Kompania ta liczyła około 200 ludzi dowodził nią ppor. Edward Klemczak. Do dziś istnieje bardzo zniszczony cmentarz, na którym pochowano 9 żołnierzy niemieckich, poległych w Nowej Wsi. Znajduje się on przed Nądnią, po prawej stronie drogi prowadzącej do Zbąszynia. Wieś znalazła się pod panowaniem polskim w lipcu 1920 r., w rok później została tam utworzona placówka Straży Granicznej.

Mimo tych trudnych czasów szkoła w Nądni nadal funkcjonowała, jednakże w bardzo złych warunkach. W kronice szkolnej 1922/1923 pisano:

„Praca w tym roku nadzwyczaj utrudniona. Liczba dzieci wyniosła 143 (tylko polskich). Zagroda szkolna wyglądała jakby po rewolucji. Budynek szkolny prawie bez okien, izba szkolna brudniejsza, jak mieszkanie trzody chlewnej. Ławki ledwo stojące, bez kałamarzy. Wieszadło z spróchniałymi gwoździami drewnianymi... a po podłodze trzeba było ostrożnie kroczyć by nogi nie złamać... "

19 marca 1932 r. założono Stowarzyszenie Młodych Polek w Nądni pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczę¬tej. Założyło je 15 druhen, a ich liczba wkrótce wzrosła do 24. Co miesiąc odbywały się zebrania. „Prócz tego urządziło Stow. nasze wraz ze Stow. ze Zbąszynia wycieczki do Chobienic i Nowej Wsi Zbąskiej. Lecz pamiętając o rzeczach doczesnych, nie zapominały druhny na¬sze o potrzebach duszy; to też dwukrotnie przystąpiły do wspólnej Spowiedzi i Komunji Św. " W listo¬padzie zyskały uznanie wsi wystawiając sztukę „ Okrężne.”

Z walnego zebrania które odbyło się 12-go marca 1933 r. wynikało, że Stowarzyszenie brało udział we wszelkich uroczystościach kościelnych. Zarząd wybrano ten sam, co w roku ubiegłym: prezeska - Józefa Najdówna, sekretarka - Karolina Kociołkówna, skarbniczka - Teresa Szulcówna, bibljotekarka - Franciszka Krawczykówna, naczelniczka - Helena Kozłowską, gospodyni - Katarzy¬na Kwaśnikówna.

„Piękną i miłą była chwila dla druhen z Nądni w dniu 15-go października 1933r., gdyż pier¬wszy raz witały u siebie swego Protektora, przew. ks. Dziekana, który przybył w towarzystwie czcigod¬nego ks. Patrona ze Zbąszynia. To też na powitanie swego Pasterza zebrało się mnóstwo mieszkańców wioski, tak iż trudno było pomieścić ich w klasie szkolnej. "

W 1934 r. Episkopat Polski nadał organizacji nowy statut, przekształcając ją w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej oddział w Nądni. Właśnie w tej formie oddział w Nądni zdał „w ścianach swego ogniska roczne sprawozdanie w obecności Ks. Asystenta Szczerkowskiego, p. Tobysa i członków patronatu. W ub. r. liczył tenże oddział 30 druhen, które podzielono na dwa zastępy: „Szarotek" i „Konwalij". Pozatem przy tymże oddziale otworzono następujące kółka: Eucharystyczne, Śpiewu, Misyjne i Robót ręcznych. Zebrań miesięcznych odbyło się 14, zbiórek obu zastępów było 34, zebrań rodzicielskich wraz z druhnami 4. Na urozmaicenie szarego życia, odegrano przedstawienia „Dobra córka" i „Los sieroty". Pozatem urządzono trzy zabawy z ćwiczeniami żniwnemi, jedno strze¬lanie z wiatrówki, „Ognisko" nad jeziorem, „Święcone" i Opłatek wigilijny w Ognisku, Święto druhen wraz ze Zbąszyniem, jedną wycieczkę na zlot związkowy w Poznaniu, bratnie oddziały odwiedzano 8 razy.

W omawianym roku uwiły druhny 534 metry koron, a mianowicie 430 na figury przydrożne, 44m do kościoła i 60m na salę oraz ofiarowały dwa wieńce, jeden do stóp pomnika Najśw. Serca Jezusowego, a drugi zmarłemu druhowi z Nowego Dworu.'

7 kwietnia 1935 r. „KSMŻ Nądnia urządza na sali p. Zimnej o godz. 7 wiecz. uroczystą i wielką Wieczornicę z bardzo obfitym programem. Sprawie służ! Służyć chcę!'

12 maja 1935 r. Stowarzyszenie za zgodą Starostwa i po powiadomieniu Straży Granicznej urządziło wycieczkę nad granicę w okolicy Nądni, połączoną z zebraniem plenarnym, a wzięły w niej udział organizacje z okolicy.
Prezeską organizacji była zawsze Józefa Najdówna sekretarkami: Franciszka Krawczykówna, Bolesława Białecka, Elżbieta Szulcówna, Maria Najdówna, Kazimiera Tratwalówna, i Agnieszka Durówna.

Inna ciekawa informacja, która znalazła się na kartach kroniki szkolnej, dotyczy archeologicznego odkrycia, jakiego dokonano w 1934 r.:

„Przy kopaniu dołu do drzewek w ogrodzie gospodarza Wincentego Kwaśnika, mieszkającego obok szkoły, wykopano dnia 17 grudnia 1934 r. naczynie z okresu wczesnohistorycznego. Naczynie to zostało oddane do Działu Przedhistorycznego Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu”

Po sklejeniu naczynia – urny pochodzącej z okresu wczesnopiastowskiego – okazało się, że znaleziono również fragmenty z dna innego naczynia. 
Tuż przed wybuchem II wojny światowej, według Powszechnego spisu ludności z 1931 r. Nądnia liczyła 654 mieszkańców. 
Dzień wybuchu II wojny światowej według kroniki szkolnej wyglądał następująco:

„Dnia 1 września 1939r. rano około godziny 4.45 przekroczyły wojska nieprzyjacielskie, niemieckie, wykorzystując gęstą mgłę, granice Rzeczpospolitej i zajęły naszą wieś. Zaskoczona i nieprzygotowana na taki krok nasza Straż Graniczna i policja wycofały się do pobliskiego miasta Zbąszynia.”

Okres II Wojny Światowej był bardzo trudny dla mieszkańców Nądni. Niemieckie władze próbowały całkowicie podporządkować sobie ludność polską. Aby zniemczyć wieś zaczęto wywłaszczać rolników z ich gospodarstw. Z niewielkim dobytkiem wywożono całe rodziny w okolicę Opalenicy, do ciężkich robót. Na miejsce wysiedleńców sprowadzano rodziny niemieckie.

Oswobodzenie Nądni spod jarzma niemieckiego nastąpiło dnia 29 lutego 1945 r.

Po wojnie liczba mieszkańców Nadni uległa zmniejszeniu. Według spisu ludności z 1946 r. Nądnia liczyła 558 mieszkańców, w tym 253 mężczyzn i 305 kobiet. Mieszkańćy odbudowali wszystkie przydrożne krzyże i figury świętych, zniszczone przez wojska niemieckie.

Ponadto w 1959 roku przystąpiono do budowy świetlicy i remizy strażackiej z funduszy społecznych. 7 października 1962 roku dokonano uroczystego otwarcia Domu Kultury. Zaproszono wielu gości reprezentujących władze powiatu i województwa. Zasłużeni działacze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nądni zostali odznaczeni Krzyżem Zasługi.

W dniu 26 listopada 1964r. zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich.

Lata 1999 – 2001 upłynęły pod znakiem remontu szkoły w Nądni, który był współfinansowanych ze środków zewnętrznych dzięki współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie i szkołą niemiecką z Pasewall. 8 grudnia 2001 roku uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej zakończono remont budynku szkoły. W ramach remontu wykonano: wymianę klatki schodowej, adaptację części strychu, wymianę pokrycia dachowego, drzwi, okien, ocieplenie budynku, elewację budynku.

W roku 2002 do Szkoły Podstawowej w Nądni przyłączono Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Zbąskiej, która funkcjonuje jako filia.


Źródło: www.nadnia.pl

  

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

LZS Błędno Nądnia 4:2 Dąb Bolewice
2015-10-31, 14:00:00
Nądnia
    relacja »
oceny zawodników »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 11
Obra Zbąszyń - Orzeł Rostarzewo
Borusja Boruja Kościelna - LZS Błędno Nądnia
LZS Wąsowo - Piast Jabłonna
Płomień II Przyprostynia - Jastrząb Rudniki
LSSG Grodzisk Wielkopolski - Sam Jastrzębsko Stare
Dąb Bolewice - TS 05 Nowy Tomysl

Wyniki

Ostatnia kolejka 10
LZS Błędno Nądnia 4:2 Dąb Bolewice
TS 05 Nowy Tomysl 1:2 LSSG Grodzisk Wielkopolski
Sam Jastrzębsko Stare 1:2 Płomień II Przyprostynia
Jastrząb Rudniki 2:1 LZS Wąsowo
Piast Jabłonna 2:7 Obra Zbąszyń
Orzeł Rostarzewo 2:1 Orlik Sepno

Statystyki drużyny

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 95, wczoraj: 116
ogółem: 556 146

statystyki szczegółowe

Ankiety

Jakie miejsce Błędno zajmie na koniec rundy jesiennej